РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТОДАВЦІВ

м. ЛЬВІВ-2018

Профіль роботодавця

Розподіл відповідей на запитання:

Чи у Вашій організації працюють випускники ЛНУ ім. І.Франка?

21,7% – прийшли в організацію в рамках співпраці з Університетом після проходження практик, стажування або відбору;

65,2% – влаштувалися на роботу з власної ініціативи;

17,4% – так, проте у нас дуже мало випускників ЛНУ ім. Івана Франка;

13,0% – ні, у нас не працюють випускники ЛНУ ім. Івана Франка.

 

«Образ», який на ринку праці мають випускники ЛНУ ім. Івана Франка

 1. Випускники з високими рівнем знань і підготовкою до практичної діяльності – 35,0%.
 2. Хороша теоретична база, але погана спрямованість на практичну діяльність – 60,0%.
 3. Бажання отримувати високу зарплату, але мало працювати – 5,0%.
Діапазон

оцінки

Оцінка

рівня освіти

Оцінка здатності застосовувати фахові знання і навички в професійній діяльності
високий 40% 25%
оптимальний 45% 55%
достатній 15% 20%

 

 

Оцінка рівня володіння іноземною мовою випускників ЛНУ ім. І. Франка

Володіє на досить низькому рівні, спілкується і читає зі словником – 15%;

володіє на середньому рівні, вільне побутове спілкування, читає тексти середньої складності, загальної тематики – 55%;

володіє на рівні вище середнього, може спілкуватись на вузькопрофесійну тематику, пише, читає – 25%

вільно володіє усною та письмовою іноземною мовою – 5%

Градація навичок та вмінь, яких не вистачає молодим спеціалістам з ЛНУ ім. І. Франка (у порядку зростання)

Компетенції, якими мають володіти молоді спеціалісти, на думку роботодавців

Пріоритетність чинників впливу на ефективність професійної діяльності молодого фахівця та його кар’єрне зростання

(у порядку спадання, у %)[1]

Стратегічне мислення 61,9
Націленість на кінцевий результат 61,9
Ерудованість, загальна культура, комунікабельність 54,5
Здатність працювати в колективі, команді 52,4
Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці 52,4
Націленість на кар’єрне зростання і професійний розвиток 50
Уміння та навички партнерської взаємодії з бізнесом та громадськими організаціями 45
Рівень базових (професійних) знань і навичок 31,8
Володіння інформаційними та комунікаційними технологіями 25
Організація взаємодії з іншими органами влади 20
Навички управління персоналом, колективом 19
Ведення ділової документації 19
Рівень загальнотеоретичної підготовки 18,2
Етика поведінки як службовця органів публічної влади 10
Вміння працювати зі ЗМІ, публічність 9,5

 

Вклад кожного з параметрів на формування імідж Університету

(зі слів роботодавців)[2]

Ділова репутація 68,4%
Конкурентоспроможність освітніх послуг 60%
Професорсько-викладацький склад 50%
Матеріально-технічна база 40%
Система управління закладом 33,3%
Налагоджена внутрішня інфраструктура 31,6%
Якість освітніх послуг (магістерська підготовка) 31,6%
Наукова діяльність 31,6%
Підготовка наукових кадрів 26,3%
Співробітництво з органами публічної влади 23,%
Регіональна та міжнародна співпраця 20%
Зміст навчальних програм 17,6%
Використання новітніх, інтерактивних методів навчання 5,3%

Коментарі або побажання від роботодавців щодо знань, вмінь, навичок, що надаються студентам під час підготовки в ЛНУ ім. Івана Франка

(пряма мова)

 1. Бажаю Вам процвітання!
 2. Більше співпрацювати з підприємствами в частині залучення студентів до практики та стажування, а в подальшому працевлаштування.
 3. Більший акцент робити саме на практичних навичках майбутніх спеціалістів.
 4. Все добре влаштовано; більше знань в практичному житті.
 5. Залучення старших курсів.
 6. ЛНУ надає достатньо загальних знань та оптимальну ерудицію для студента, проте потрібно більшого скерування на практичну діяльність та сучасні умови праці, які дотримуються роботодавці та запозичення європейського досвіду освіти для студентів, міжнародного обміну та посилення вивчення англійської на усіх факультетах; дякуємо за співпрацю!
 7. Незалежності від фаху, бути свідомими та достатньо дорослими, готовими до самостійно прийнятих рішень.
 8. Поглиблене навчання програми 1С бухгалтерія, кадри
 9. Практичні кейси, обмін досвідом зроблять пари цікавішими
 10. Практичні навички
 11. Теоретичні і практичні навички самостійного розвитку студента; здатність до саморозвитку.

Отже, як показують результати дослідження, більшість роботодавців вважає, що Університет має здійснити переорієнтацію навчання з теоретичного до практичного напряму.

[1] Відсоток у таблиці – це частка, тих, хто вважає, що чинник має високий рівень впливу на ефективність професійної діяльності молодого фахівця та його кар’єрне зростання

[2] Частка тих роботодавців, котрі вкладу кожного з параметра надали максимальну оцінку.